Tag "पेटेण्ट"

Back to homepage
लेखहरु विज्ञान

हालसम्म नेपालमा बिज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी पेटेण्ट प्राप्त गरेका कार्यहरुको अभिलेख

हालसम्म नेपालमा बिज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी पेटेण्ट प्राप्त गरेका कार्यहरुको अभिलेख सि. न. पेटेण्ट दर्ता न. स्वीकृत मिति  पेटेण्ट धनीको नाम ठेगाना आवेदकको मुख्य दावी १ ४७ २०५८/१०/१८ Warner Lambert