कन्यादान

धर्म-सस्कृति

कन्यादानमा कन्याको दहिने हातको बुढी औला नै किन ?

कन्यादानमा कन्याको दहिने हातको बुढी औला नै किन ? परमात्माको बायाँ अंशबाट उत्पन्न प्रकृतिका अंश भएकी कन्याको विवाह विधिद्वारा दायाँ अंश

Read More
error: Content is protected !!