न्युट्रोन स्टार

विज्ञान जिज्ञासा

न्युट्रोन स्टार (Neutron Star) भनेको के हो ?

हाम्रो ब्रह्माण्डमा भएको प्रत्यक वस्तुको शुरु र अन्त्य वा जन्म र मृत्यु आवश्यक हुन्छ । सूर्य लगायत अन्तरिक्षका सम्पूर्ण ताराहरुको

Read More
error: Content is protected !!