पञ्चमहाभूत

जीवन-दर्शन

पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनेको के हो ?

पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनेको के हो ?आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वीहरु पञ्चमहाभूत हुन्। हिन्दु शास्त्रहरुका अनुसार यस ब्रह्माण्ड तथा यहा

Read More
error: Content is protected !!