Tag "Raman Effect"

Back to homepage
लेखहरु विज्ञान

विज्ञान जगतमा चन्द्रशेखर वेंकटरामनको योगदान के के रहेको छ ?

विज्ञान जगतमा चन्द्रशेखर वेंकटरामनको योगदान तल प्रस्तुत गरिएको छ । १. रामन प्रभाव (Raman Effect) रामनको अन्वेषणलाई पछि रामन प्रभाव (Raman Effect) भनी नामाकरण गरियो । रामनले रामन प्रभावको अन्वेषण