क्रिमिनालिष्टिक्स

विज्ञान जिज्ञासा

विधि विज्ञानमा क्रिमिनालिष्टिक्स  इकाईमा के के को परीक्षण गरिन्छ ?        

विधि विज्ञानमा क्रिमिनालिष्टिक्समा निम्न लिखित परीक्षणहरु गरिन्छ ।  (क)   भौतिक   परीक्षण १)   औजार  निशान  परीक्षण  : विभिन्न   सामानहरु   :  काठ, 

Read More
error: Content is protected !!