ध्वनी

विज्ञान जिज्ञासा

टेलिभिजनले कसरी काम गर्छ ?

टेलिभिजनले प्रसारण गरिएको सङ्केतलाई दॄश्य र ध्वनीमा परिवर्तन गर्छ । टेलिभिजन भन्ने शब्दको शाब्दिक अर्थ परको कुरा हेर्नु हो र टेलिभिजनले गर्ने

Read More
error: Content is protected !!