हालसम्म नेपालमा बिज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी पेटेण्ट प्राप्त गरेका कार्यहरुको अभिलेख

हालसम्म नेपालमा बिज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी पेटेण्ट प्राप्त गरेका कार्यहरुको अभिलेख सि. न. पेटेण्ट दर्ता न. स्वीकृत मिति  पेटेण्ट धनीको

Read more