माइकल फाराडे

विज्ञान जिज्ञासा

विज्ञान जगतमा माइकल फाराडेको योगदान के रहेको छ ?

माइकल फाराडेले विज्ञानको क्षेत्रमा दिएका योगदानहरूलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । (क)  विद्युत चुम्बकीय उपपादनको सिद्धान्त (Faraday’s Laws of

Read More
error: Content is protected !!