विद्याका शत्रु

नीति

विदुर नीति अनुसार विद्याका शत्रु

विदुर नीति अनुसार विद्याका शत्रु ! १. जो व्यक्ति सज्जन पुरुषद्वारा आदर पाउँछ, विषयमा आशक्ति राख्दैन, शक्तिलाई उल्लघंन नगरेर आफ्नो

Read More
error: Content is protected !!