विद्युतीय हस्ताक्षर

विज्ञान जिज्ञासा

सार्वजनिक साँचो (Public Key Infrastructure-PKI) भनेको के हो ?

विद्युतीय हस्ताक्षर Public Key Infrastructure (PKI method)  मार्फत बनाइएको हुन्छ । यसअनुसार विद्युतीय हस्ताक्षरमा एउटा सार्वजनिक साँचो (public key ) 

Read More
error: Content is protected !!