संविधान संसोधन

Uncategorized

संविधान संसोधन आजको आवश्यकता हो ?

संविधान संसोधन आजको आवश्यकता हो ? १)  हो २)  होइन   आदरणीय पाठक बर्गहरुमा के जानकारी गराउछौ भने यो सर्वेक्षणको

Read More
Uncategorized

संविधान संसोधन हुनुपर्छ ?

संविधान संसोधन हुनुपर्छ ? १) हुनुपर्छ   २) हुनुहुन्न     आदरणीय पाठक बर्गहरुमा के जानकारी गराउछौ भने यो सर्वेक्षणको

Read More
error: Content is protected !!