आनी-बानीहरू

स्वास्थ्य

मृगौला खराब गर्ने आनी-बानीहरू

मृगौला खराब गर्ने आनी-बानीहरू । १. लामो समय सम्म पिसापको बेगलाई रोकेर राख्ने वा समयमा पिसाप नफेर्ने । २. प्रशस्त पानी

Read More
error: Content is protected !!