वंशलोचन

आयुर्वेद

औषधीको रुपमा वंशलोचनको प्रयोग

औषधीको रुपमा वंशलोचनको प्रयोग ! वंशलोचन भन्ने कच्चा पदार्थ बासबाट प्राप्त हुने भएकाले वंशलोचन हुन गएको देखिन्छ । यस विषयमा

Read More
error: Content is protected !!