विवाहित अविवाहित

मुख्य समाचार

विवाहित अविवाहितभन्दा धेरै बाँच्छन्

विवाहित अविवाहितभन्दा धेरै बाँच्छन् ! मनुस्मृतिले विवाहलाई दुई आत्माबीचको पवित्र मिलन भनेको छ। विवाहलाई एउटा सम्झौताका रूपमा लिइन्छ। एउटी स्त्री र

Read More
error: Content is protected !!