स्टार्टर

विज्ञान जिज्ञासा

विना स्टार्टर ट्युब लाइट बल्दैन तर बलिरहेको ट्युब लाइटको स्टार्टर झिकिदिँदा पनि किन बलिरहन्छ  ?

हामी घरमा राती उज्यालोको लागि टयूवलाइट प्रयोग गर्दछौ । ट्युबलाइटको परिपथमा मुख्यतः ट्युबलाईट, चोक र स्टार्टर ३ भाग हुन्छन् ।

Read More
विज्ञान जिज्ञासा

बलिरहेको ट्युबलाइटको स्टार्टर झिकिदिँदा पनि किन बलिरहन्छ  ?

हामी घरमा राती उज्यालोको लागि टयूवलाइट प्रयोग गर्दछौ । ट्युबलाइटको परिपथमा मुख्यतः ट्युबलाईट, चोक र स्टार्टर ३ भाग हुन्छन् ।

Read More
error: Content is protected !!