डिजिटल

विज्ञान जिज्ञासासूचना प्रविधि

डिजिटल सिग्नेचर भनेको के हो ?

डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर विद्युतीय माध्यमबाट काम कारबाही गर्नको लागि कार्डमा दिइने एउटा पिन कोड हो। जुन कोडले सूचनाहरु सुरक्षित

Read More
विज्ञान जिज्ञासा

डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature) भनेको के हो ? नेपालमा डिजिटल सिग्नेचरको बारेमा बताउनुहोस् ?

प्रिण्ट गरिएका कागजातमा प्रमाणीकरणका लागि हस्ताक्षरको प्रयोग भए जस्तै समान प्रयोजनका लागि डिजिटल तथा विद्युतीय सामग्रीमा हुने एक किसिमको हस्ताक्षर

Read More
error: Content is protected !!